Chào mừng đến với Đại sứ quán Angiêri tại Việt Nam ...

       

Francais
English


Luật về các Wilayate

Wilaya
Zip Tel Wilaya Zip Tel Wilaya Zip Tel
ADRAR 01 49 EL-BAYADH 32 49 OUARGLA 30 29
AIN-DEFLA 44 27 EL-OUED 39 32 OUM-EL-BOUAGHI 04 32
AIN-TEMOUCHENT 46 43 EL-TARF 36 329 RELIZANE 48 46
ALGER 16 21 GHARDAIA 47 37 SAIDA 20 48
ANNABA 23 38 GUELMA 24 37 SETIF 19 36
B.B. ARRERJDJ 34 35 ILLIZI 33 29 SIDI BEL-ABBES 22 48
BATNA 05 33 JIJEL 18 34 SKIKDA 21 38
BECHAR 08 49 KHENGHELA 40 32 SOUK-AHRAS 41 37
BEJAIA 06 34 LAGHOUAT 03 29 TAMANRASSET 11 29
BISKRA 07 33 MASCARA 29 45 TEBESSA 12 37
BLILDA 09 25 MEDEA 26 25 TIARET 14 46
BOUIRA 10 26 MILA 43 31 TINDOUF 37 49
BOUMERDES 35 24 MOSTAGANEM 27 45 TIPAZA 42 24
CHLEF 02 27

M'SILA

28 35 TISSEMSILT 38 46
CONSTANTINE 25 31 NAAMA 45 49 TIZI-OUZOU 15 26
DJELFA 17 27 ORAN 31 41 TLEMCEN 13 443

- Calling code : +213

Kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2008, thành phần số điện thoại của tất cả các nhà khai thác “di động” sẽ tăng lên thành mười (10) chữ số.

Old numerotation Operators New numerotation
050
NDEJMA
0550
061
MOBILIS
0661
070
DJEZZY
0770
095
ALLOTA
0795