Rencontre_Mins_Cons_16avr12-1

Đại sứ Chérif Chikhi gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy Ban Hỗn hợp Việt Nam-Angiêri, Ông Trịnh Đ́nh Dũng. (Hà Nội, ngày 16/4/2012)