rencontre-V-Min-Construction-20jan11

Đại sứ Cherif Chikhi gặp, ngày 20 tháng 1 năm 2011, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam. Cuộc họp tập trung vào triển vọng phát triển hợp tác giữa Algeria và Việt Nam.